Förskola – Vittjärvsgården

På Vittjärvsgården finns det tre avdelningar, Hugin, Munin och Oden.

Hugin, Munin och Oden bildar tillsammans Vittjärvsgårdens förskola. Vi delar gård och samarbetar med varandra, men befinner oss i två olika hus. Öppningar och stängningar sker gemensamt mellan avdelningarna samt tillsammans med fritids. Förskolegården är avskild från skolgården, med cykelvägar, gungor och kullar!

Verksamhetsidé

Vi har ett Bifrostinspirerat arbetssätt där barnens frågor och idéer utgör basen för olika teman. Barnen är delaktiga i processen på sin egen nivå och lär sig att göra aktiva val. Deras nyfikenhet och lust till lärande tillvaratas och stimuleras. Temat kan vara parallellt med skolans tema med fokus på lek och utforskande av omgivningen.

Arbetet med temat utgår från tre olika infallsvinklar, språk, undersökande och skapande. Vi vill fånga upp de enskilda individernas frågeställningar och erbjuda utmaningar för barnen samt skapa miljöer där barnen kan utveckla olika uttrycksformer och bruka alla sinnen.

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Lpfö18)

Tema

Vi ser temat som ett naturligt sätt att skapa samhörighet och samverkan mellan förskola, skola och fritids. Språk och lärande hänger samman med identitetsutveckling. Vi vill lägga särskild fokus vid barnens språkutveckling, att lyssna, berätta och reflektera utvecklar talspråk och skriftspråk, likväl som kommunikation och samarbete.

Barn med ett annat modersmål än svenska ska, i samarbete med föräldrar, uppmuntras och hjälpas att utveckla sitt modersmål. Barnen i förskolan får genom en mångsidig utevistelse och friluftsliv en koppling till bygden, kulturliv och miljöfrågor. Genom att prioritera detta skapar vi också förutsättningar för att stärka gemenskapen bland barnen.

Vi anknyter till de starka kulturella traditioner som finns i vårt samhälle när det gäller att vistas i naturen. Det bidrar till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. De demokratiska värderingarna ska vara grundläggande och genomsyra arbetet med barnen, där de vuxna fungerar som trygga förebilder.