Vår profil

I vårt Bifrostinspirerande arbetssätt arbetar vi med ämnesövergripande teman i olika verkstäder där barnen och eleverna får använda sin kreativitet och alla sina sinnen. Deras idéer, nyfikenhet och lust till lärande är vår utgångspunkt. Vi prioriterar också rörelse och friluftsliv med regelbunden utevistelse, lek, äventyr och undervisning i naturen.

Skolmaten

Den mesta maten lagas från grunden av våra kockar, i vårt eget kök.

Målsättningar

  • Alla elever ska känna sig delaktiga i sin utbildning och skolsituation. Arbetssättet ska vara demokratiskt.. Elevernas nyfikenhet och lust till lärandet skall ge goda och bestående kunskaper.
  • Elevernas idéer och de enskilda individernas behov, intresse och förutsättningar ska vara utgångspunkten i en allsidig undervisning med hög grad av individualisering.
  • Undervisningen ska vara varierad och tillfredställa olika inlärningsstilar. Eleverna skall pröva och utveckla olika uttrycksformer och få bruka alla sina sinnen vid kunskapsinhämtningen.
  • Rörelse och friluftsliv stärker elevernas hälsa och ökar deras livskvalitet.

Uteliv

Motion och friluftsliv har stor betydelse för hälsan och det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vi vill genom dagliga inslag av utevistelse stimulera eleverna till ett bestående intresse för fysisk aktivitet och ansvar för den egna hälsan och därmed öka deras livskvalitet. Genom att prioritera detta skapar vi också förutsättningar för att stärka gemenskapen bland eleverna. Vi anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i vårt samhälle när det gäller att vistas i naturen. Det bidrar till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.

Om bifrost

Bifrostskolan i Danmark startade 1987 av en grupp entusiastiska lärare och föräldrar. Man använder sig av ämnesövergripande teman som ska inspirera eleverna att själva formulera frågor och uppgifter att arbeta med. Kunskaperna hämtas ur ett begripligt sammanhang och barnens intressen styr, allt enligt principen att barn är kompetenta, nyfikna och vill lära sig.

Arbetssättet förverkligar den nationella läroplanen, mål om demokratiska, individualiserade och ämnesövergripande arbetsformer.

Vårt bifrostinspirerade arbetssätt

Varje termin väljer pedagogerna ett tema som utgör basen för en ämnesövergripande och allsidig undervisning. Temat ska fungera som inspirationskälla och väcka idéer och frågor hos eleverna. Vi startar med en ”happening” eller kulturupplevelse för att introducera temat och för att väcka elevernas nyfikenhet. Sedan samlas alla och gör en inventering över temat och eleverna ger idéer och förslag på vad vi kan arbeta med.

Pedagogerna tar med sig elevernas förslag och utarbetar baskurser och verkstadsarbete. Arbetet utgår från kursplanens mål och elevernas behov. I basgrupperna arbetar vi med allmänna kurser som hör till temat, baskunskaper som alla ska ta del av. Vi har tre verkstäder, en läs och skrivverkstad, en ateljé för konstnärligt skapande och en laborativ verkstad.

I verkstäderna kan eleverna fördjupa sig i egna frågeställningar, enskilt eller i grupp. Varje fördjupning avslutas med redovisning och utvärdering. Eleverna arbetar också traditionellt utifrån läroböcker med de mål som för tillfället inte ryms i det aktuella temat.

Varje termin avslutas med en stor utställning där eleverna får redovisa, framträda och visa upp sina arbeten för intresserade. Regelbunden och tydlig dokumentation, samtal kring och uppföljning av målen gör eleverna engagerade och medvetna.

Mimers Brunn Skola Boden